คิส ออฟ เดสธินี เราได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงเด็กๆ ชาวเอเชีย

เราเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนของเรา ก็เพื่อที่จะได้มีส่วนเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ๆ ในคริสตจักรเอเชียต่อไป

โปรดเข้าร่วมกับเรา โดยการสนับสนุนความพยายามของเราในการสร้างความแตกต่างที่วัดผลได้ ในการเข้าถึงเด็กชาวเอเชียที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์

จุดมุ่งหมายหลักของเรา

เด็กส่วนใหญ่ในเอเชียไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาที่เหมาะสมกับวัยของเขา

ความจริงแล้ว มีคริสเตียนมากกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ที่ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์ก่อนอายุ 18 ปี และช่วงอายุ 12 ปี เป็นช่วงที่พบมากที่สุด ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นความสำคัญไปยังกลุ่มช่วงวัยอายุนี้เป็นหลัก

เรากำลังมุ่งเป้าไปยังจุดมุ่งหมายหลักของเรา

โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนรวีวารศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่และฝึกอบรมหลักสูตรในการสอนเด็ก

งานของเราคือ การผลิตและอำนวยความสะดวกด้านวรรณกรรม และออกแบบสื่อการสอนตามบริบทนั้นต่างๆ เพื่อนำเด็กๆ มาถึงพระเยซูคริสต์ เรากำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้เชื่อและพันธกิจต่างๆ ในเอเชีย เพื่อให้เด็กๆ ในเอเชียเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของคริสตจักรต่อไป

คิส ออฟ เดสธินี ถือกำเนิดขึ้นในหัวใจของมิชชันนารีท่านหนึ่งชื่อ จิม แรนดัล ในขณะที่ท่านรับใช้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังสอนเรื่องการก่อตั้งคริสตจักรและอบรมการเป็นผู้นำสำหรับศิษยาภิบาลและเหล่าผู้นำชาวเอเชียในพื้นที่ ซึ่งในขณะที่ท่านดำเนินการสอนอยู่นั้น ท่านได้เห็นเด็กๆ จำนวนมากที่ไม่มีใครดูแลและสนใจ ท่านจึงคิดว่า คริสตจักรจะเติบโตขึ้นได้ เราก็ต้องไม่ลืมจิตวิญญาณของเด็กๆ เหล่านี้ด้วย สิ่งที่ใจของท่านอยากให้เกิดขึ้นก็คือ การได้เห็นคริสตจักรในเอเชียเติบโตขึ้นและให้ความสำคัญกับเด็กๆ โดยมีหลักสูตรการสอนรวีวารศึกษาในวันอาทิย์และมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ เหล่านั้นด้วย

แผนการสอนของเรา

มี 13 บทเรียน ต่อ 1 ไตรมาสของปี
หลักสูตรการสอนรวีวารศึกษา สำหรับเด็กช่วงอายุ 4 – 10 ปี

ในหนึ่งหลักสูตรการสอนรวีวารศึกษาจะประกอบไปด้วย 13 บทเรียน ต่อ 1 ไตรมาส พร้อมสื่อการสอนด้านศิลปะ เพื่อใช้ในพันธกิจเด็กของท่าน

เราขอให้ท่านมีส่วนในการถวายสำหรับบทเรียนทั้ง 13 บทนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักแปล นักออกแบบกราฟิกและนักออกแบบเว็บไซต์ของเรา สำหรับเงินถวาย 10 ดอลล่าร์นั้น เราจะเพิ่มบทเรียนให้อีก 10 บทเรียนให้ครบทั้งหมด 13 บทเรียน พร้อมด้วยหลักสูตรนำร่องของเราอีก 1 คือ “บทเรียนดาวิดผู้ฆ่ายักษโกลิอัท”

ท่านสามารถเริ่มต้นการสอนผ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มโดยเริ่มจากปฐมกาล พร้อมเพิ่มเติมเรื่องราวในพันธสัญญาใหม่เข้ามาเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวความรักของพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือ พระเยซู แต่ละบทเรียนประกอบด้วยโปสเตอร์สี เรื่องราวสั้นๆ ที่ผู้สอนสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ภาพระบายสีสำหรับเด็ก และคู่มือครู ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้ฟังเรื่องราวจากผู้สอน ดูโปสเตอร์ที่ผู้สอนถือในขณะที่แบ่งปันเรื่องราวและระบายสีภาพตามที่เด็กๆ ได้ยิน เห็น และทำตามเพื่อช่วยให้เด็กๆ จดจำเรื่องราวได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ท่านยังจะสามารถได้รับและเข้าถึงคู่มือครูเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิการสอนให้กับผู้สอนมากขึ้นอีกด้วย